Jesteś na: Strona główna /  Dokumenty /  Regulamin SGiE

Regulamin Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Regulamin
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność"
 

§ 1.
 
Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” zwany dalej Sekretariatem powstał zgodnie z § 25 Statutu NSZZ „Solidarność”.
 
§ 2.
 
Siedziba Sekretariatu mieści się w Katowicach.
 
§ 3.
 
1. Sekretariat zrzesza:
- Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego,
- Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Brunatnego,
- Sekcję Krajową Górnictwa Rud Miedzi,
- Sekcję Krajową Górnictwa Rud Cynku i Ołowiu,
- Sekcję Krajową Górnictwa i Przetwórstwa Siarki,
- Sekcję Krajową Górnictwa Soli
- Sekcję Krajową Zakładów Zaplecza Górnictwa,
- Sekcję Krajową Energetyki.
 
2.Do Sekretariatu mogą przystąpić następujące branżowe jednostki organizacyjne Związku:
a)      krajowe sekcje branżowe z branż górnictwa, energetyki, przetwórstwa surowców i minerałów,
b)      międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe, jeżeli nie istnieje krajowa sekcja branży, o której mowa
w pkt a,
c)      organizacje zakładowe i międzyzakładowe spełniające łącznie następujące warunki:
- jeżeli nie istnieje krajowa , międzyregionalna ani regionalna sekcja branży, o której mowa w pkt a, obejmująca swym działaniem obszar działania danej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej,
- organizacja zakładowa lub międzyzakładowa prowadzi swoją działalność na terenie co najmniej dwóch województw.
       
3. Decyzję o przyjęciu branżowej jednostki organizacyjnej Związku w skład Sekretariatu podejmuje w drodze uchwały Rada Sekretariatu na wniosek tej jednostki w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim branżowa jednostka organizacyjna Związku zobowiązana jest dołączyć uchwałę walnego zebrania delegatów ( członków) w sprawie wstąpienia do Sekretariatu.
 
4. Od decyzji Rady Sekretariatu odmawiającej przyjęcia branżowej jednostki organizacyjnej Związku w skład Sekretariatu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kongresu Sekretariatu w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji Rady Sekretariatu. Kongres Sekretariatu nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia odwołania na piśmie podejmie decyzję, większością co najmniej 2/3 głosów, o przyjęciu branżowej jednostki organizacyjnej Związku do Sekretariatu lub podtrzyma decyzję Rady Sekretariatu.
 
§ 4.
 
Celem działalności Sekretariatu jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych), inspirowanie i koordynowanie prac branżowych jednostek organizacyjnych Związku zrzeszonych w Sekretariacie.
 
§ 5.
 
Sekretariat wykonuje zadania zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność”, a w szczególności zajmuje się:
1.         Negocjowaniem zabezpieczeń socjalnych i ekonomicznych komercjalizowanych, prywatyzowanych i likwidowanych podmiotów gospodarczych objętych działaniem   branżowych jednostek organizacyjnych Związku zrzeszonych w Sekretariacie.
 
2.         Współpracą z instytucjami powołanymi do kontroli i badania środowiska pracy oraz warunków BHP, takimi jak: WUG, Państwowa Inspekcja Pracy, Laboratoria Badań Środowiskowych, Instytut Medycyny Pracy itp.
 
3.         Zawieraniem ponadzakładowych układów zbiorowych pracy w zakresie danej branży. Konsultowaniem, opiniowaniem i pomocą w opracowywaniu układów zborowych i pakietów socjalnych.
 
4.         Opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących danej branży w uzgodnieniu z właściwą branżową jednostką organizacyjną Związku.
 
5.         Reprezentowaniem Związku w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem danej branży wobec organizacji pracodawców i, z upoważnienia Komisji Krajowej , wobec władz państwowych w szczególności prowadzeniem negocjacji z pracodawcami oraz organami administracji państwowej i terytorialnej w sprawach górnictwa i energetyki na wniosek i w uzgodnieniu z właściwą branżową jednostką organizacyjną Związku.
6.         Współpracą z organizacjami i ruchami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
 
7.         Współpracą i udziałem w międzynarodowych strukturach związkowych.
 
8.         Współpracą z zagranicznymi organizacjami związkowymi.
 
9.         Udzieleniem pomocy prawnej i specjalistycznej branżowym jednostkom organizacyjnym Związku zrzeszonym w Sekretariacie w ramach możliwości finansowych.
 
10.       Prowadzeniem działalności informacyjnej o sytuacji w branżach .
 
11.       Koordynacją prowadzenia sporów zbiorowych, akcji protestacyjnych i strajkowych.
 
12.       Wyrażaniem opinii i postulatów środowiska górniczego i energetycznego wobec władz Związku, Parlamentu, Prezydenta, Rządu, Samorządu Terytorialnego w uzgodnieniu z właściwymi branżowymi jednostkami organizacyjnymi Związku .
 
§ 6.
 
1. Władze Sekretariatu:
     a/ władzą stanowiącą jest: Kongres Sekretariatu   ,
     b/ władzą wykonawczą jest: Rada Sekretariatu,
     c/ władzą kontrolną jest: Komisja Rewizyjna Sekretariatu.
 
2. Władze Sekretariatu pochodzą z wyborów zgodnie z § 50 51, 52 Statutu NSZZ „Solidarność”.
 
§ 7.
 
 1. Aktami prawnymi wydawanymi przez władze Sekretariatu są:
 a/ uchwały i decyzje, jako akty o charakterze wiążącym dla struktur związkowych zrzeszonych w Sekretariacie o ile nie stoją w sprzeczności ze Statutem NSZZ "Solidarność" i uchwałami Komisji Krajowej,
b/ stanowiska, opinie, apele i inne dokumenty o podobnym charakterze, jako oświadczenia wyrażające pogląd władzy Sekretariatu w określonej sprawie.
 
2.         Akty, o których mowa w pkt 1 , podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania i obecnych na posiedzeniu, podejmowane są one w głosowaniu tajnym.
 
3.         Uchwałę o przyjęciu zmianie Regulaminu Sekretariatu podejmuje Kongres Sekretariatu większością ponad połowy głosów wszystkich uprawnionych do głosowania delegatów na Kongres Sekretariatu.
 
§ 8.
 
Kongres Sekretariatu:
 
1. Najmniejszy okręg wyborczy wynosi 300 członków Związku (zgodnie z uchwałą KK nr 17/05, § 58).
 
2. Delegaci wybierani są przez Walne Zebranie Delegatów Sekcji wg zasady: na każdy rozpoczynający się 1000 członków Związku przypada 1 mandat.
    
3. Kongres Sekretariatu zbiera się na Sesję Zwyczajną i Nadzwyczajną.. Sesję Zwyczajną zwołuje Rada Sekretariatu co najmniej dwa razy w ciągu kadencji. Sesję Nadzwyczajną zwołuje Rada Sekretariatu na wniosek:
a/ Przewodniczącego Rady Sekretariatu
b/ co najmniej trzech Sekcji,
c/ co najmniej 1/5 delegatów,
d/ Komisji Rewizyjnej Sekretariatu,
w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
 
 4. W przypadku nie zwołania Sesji Nadzwyczajnej Kongresu Sekretariatu przez Radę Sekretariatu w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, Sesję Nadzwyczajną zwołuje Komisja Rewizyjna Sekretariatu w ciągu jednego miesiąca.
 
   5. Do kompetencji Kongresu Sekretariatu należy w szczególności:
a) uchwalanie Regulaminu Sekretariatu,
b) uchwalanie programu działania ,
c) podejmowanie uchwał i stanowisk,
d) przyjmowanie sprawozdań Przewodniczącego Rady Sekretariatu,
e) przyjmowanie sprawozdań Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sekretariatu,
f) wybór Przewodniczącego Rady Sekretariatu, członków Rady Sekretariatu, członków Komisji Rewizyjnej Sekretariatu,
g) rozpatrywanie odwołań w sprawie przyjmowania
i wykluczania branżowych jednostek organizacyjnych Związku z Sekretariatu.
 
§ 9.
 
1.Liczbę członków Rady Sekretariatu określa Kongres Sekretariatu.
 
2.W skład Rady Sekretariatu wchodzą:
a)Przewodniczący Rady Sekretariatu,
b)przewodniczący rad krajowych sekcji branżowych zrzeszonych w Sekretariacie ,
c)osoby wybrane spośród uprawnionych.
 
3.Jeżeli Przewodniczącym Rady Sekretariatu jest przedstawiciel górników, pierwszym wiceprzewodniczącym jest przedstawiciel energetyki lub odwrotnie.
 
§ 10.
 
Do zakresu działania Rady Sekretariatu należy:
 
1.Reprezentowanie Związku w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem danej branży wobec organizacji pracodawców i, z upoważnienia Komisji Krajowej , wobec władz państwowych w szczególności prowadzenie negocjacji z pracodawcami oraz organami administracji państwowej i terytorialnej w sprawach górnictwa i energetyki na wniosek i w uzgodnieniu z właściwą branżową jednostką organizacyjną Związku.
 
2.Zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy w zakresie danej branży. Rada Sekretariatu może upoważnić do tego odpowiednią radę krajowej sekcji branżowej.
 
3.Koordynacja działalności branżowych jednostek organizacyjnych Związku zrzeszonych w Sekretariacie.
 
4.Wybór Prezydium Rady Sekretariatu spośród członków Rady Sekretariatu na wniosek Przewodniczącego Rady Sekretariatu.
 
5.Zatwierdzenie kompetencji Prezydium Sekretariatu.
 
6.Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia i wykluczenia branżowej jednostki organizacyjnej Związku z Sekretariatu.
 
7.Powoływanie zespołów problemowych i negocjacyjnych oraz ustalanie zasad ich funkcjonowania.
 
8.Realizacja programu działania przyjętego przez Kongres Sekretariatu.
 
9. Podejmowanie uchwał i stanowisk.
 
10.   Ustalanie zasad prowadzenia działalności finansowej,
 
11.Zatwierdzenie preliminarza Rady Sekretariatu .
12. Opracowanie wewnętrznego regulaminu Rady Sekretariatu.
 
§ 11.
 
1.Komisja Rewizyjna Sekretariatu liczy 5 osób.
 
2. Komisja Rewizyjna Sekretariatu kontroluje Radę Sekretariatu w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami Statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Komisji Krajowej i Kongresu Sekretariatu.
 
§ 12.
 
Źródłem finansowania Sekretariatu są:
1. Środki przekazywane przez Komisję Krajową
2. Darowizny, zapisy, dotacje.
 
§ 13.
 
Zatwierdzenie i zmiany w Regulaminie Sekretariatu dokonuje Kongres Sekretariatu.
 
§ 14.
 
Zmiany w Regulaminie Sekretariatu wynikające ze zmian w Statucie NSZZ "Solidarność" wprowadzane są przez Radę Sekretariatu.
§ 15.
 
1. Członkostwo branżowej jednostki organizacyjnej Związku w Sekretariacie ustaje:
a/ na wniosek branżowej jednostki organizacyjnej Związku,
b/ w związku z podjęciem uchwały Rady Sekretariatu o wykluczeniu .
 
2. Rada Sekretariatu może podjąć decyzję o wykluczeniu branżowej jednostki organizacyjnej Związku z Sekretariatu w przypadku:
a/ naruszenia przez władze branżowej jednostki organizacyjnej Związku Statutu NSZZ „Solidarność”, Regulaminu Sekretariatu lub innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego,
b/ naruszenia przez władze branżowej jednostki organizacyjnej Związku decyzji władz Sekretariatu,
c/groźby naruszenia istotnych interesów Związku wynikających z zachowań ( działań lub zaniechań ) władz branżowej jednostki organizacyjnej Związku .
 
3. Postanowienia § 3 pkt 5 Regulaminu Sekretariatu stosuje się analogicznie do odwołania od decyzji Rady Sekretariatu o wykluczeniu branżowej jednostki organizacyjnej Związku z Sekretariatu.
 
4. Rada Sekretariatu w terminie do trzech miesięcy od ustania członkostwa krajowej sekcji branżowej w Sekretariacie występuje z wnioskiem do Komisji Krajowej o wyrejestrowanie krajowej sekcji branżowej.
     
§ 16.
 
W sprawach spornych lub nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu dotyczących interpretacji jego postanowień, decyzję w formie uchwały podejmuje Kongres Sekretariatu.
 

 

 
Aktualności | ZTdsBE | Kalendarium | Władze | Struktura | Dokumenty | Archiwum | Kontakt | Poczta