Jesteś na: Strona główna /  Dokumenty /  Regulamin Sekcji

Regulamin Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ Solidarność

Tekst jednolity
z dn. 25.05.2010 r.
§ 1.
Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”
( w skrócie SK El. i Ec. ), jest sekcją branżową energetyków i działa zgodnie ze Statutu NSZZ „Solidarność” .
§ 2.
Strukturę oraz zasady funkcjonowania SK El. i Ec. nie ujęte w Statucie określa niniejszy regulamin.
§ 3.
1.    Członkami zbiorowymi SK El. i Ec. są Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” w Elektrowniach i Elektrociepłowniach, które zgłosiły swój akces do SK El. i Ec., w formie uchwały walnych zebrań władz stanowiących tych organizacji.
2.    Członkowie zbiorowi SK El. i Ec. nie mogą być członkami innej Krajowej Sekcji Branżowej.
§ 4.
Wybory władz SK El. i Ec. normuje Uchwała KK nr 17/05, tj. Ordynacja Wyborcza NSZZ „Solidarność” oraz niniejszy Regulamin
§ 5.
Najwyższą władza SK El. i Ec. jest  Walne Zebranie Delegatów Sekcji.
§6
1.  Delegatów na WZD sekcji wybierają władze stanowiące Organizacji   Związkowych NSZZ „Solidarność”, po spełnieniu wymogów określonych w
§ 3  wg następującego klucza: do 150 członków związku 1 delegat, na każde       następne rozpoczęte 150 członków związku 1 delegat.
2.  W przypadku zmian dokonanych lub dokonywanych w spółkach, w wyniku, których następuje likwidacja pracodawcy i przejęcie tej funkcji przez inny podmiot gospodarczy, wówczas Komisje Zakładowe przekształcone w Komisje Oddziałowe zachowują prawo wyboru delegatów określoną w ust. 1.
§ 7.
Bieżącą działalnością SK El. i Ec. kieruje Rada Sekcji , która liczy do 19 osób
wraz z przewodniczącym.
§ 8.
Z Rady SK El. i Ec wyodrębnia się Prezydium, które liczy 7 osób. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, Z-cy przewodniczącego, Sekretarz oraz członkowie.
§ 9.
Siedzibę biura określa Rada SK El. i Ec. Pracami biura kieruje Szef Biura (sekretarz) powołany przez Radę, który odpowiada za prowadzenie dokumentacji SK El. i Ec. i utrzymanie kontaktów z Organizacjami Związkowymi.
§ 10.
Nadzór nad działalnością Rady SK El. i Ec., sprawuje Komisja Rewizyjna Sekcji. Pracami Komisji Rewizyjnej Sekcji kieruje jej Przewodniczący.
§ 11.
Funkcje w SK El. i Ec. pochodzą z wyboru. Kadencja trwa 4 lata zgodnie z zasadami określonymi w §36 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność”.
§ 12.
SK El. i Ec. stanowi reprezentacje swoich członków związku wobec krajowych władz związku, Pracodawców, organów administracji państwowej oraz innych krajowych i zagranicznych organizacji związkowych w sprawach dotyczących swojej branży lub zawodu.
§ 13.
SK El. i Ec. przygotowuje lub opiniuje projekty zbiorowych układów pracy, opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących swojej branży lub przedsiębiorstwa oraz wykonuje inne prace zlecone przez Krajowe Władze Związku.
§ 14.
1.    Walne Zebranie Delegatów Elektrowni i Elektrociepłowni zwoływane jest, co najmniej raz w roku, na którym Przewodniczący Rady Sekcji składa na piśmie sprawozdanie z działalności Rady.
2.    WZD Sekcji zwołuje się na wniosek Rady Sekcji lub 1/3 ilości Komisji Związkowych zrzeszonych, w SK El. i Ec.
3.    O terminie i miejscu Walnego Zebrania Delegatów powiadamia Biuro Sekcji przynajmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.
4.    W obradach Zebrania uczestniczyć powinien przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
§ 15.
1.    Zebrania Rady SK El. i Ec. odbywają się co najmniej raz w kwartale.
2.    Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący za pośrednictwem Biura Sekcji
SK El. i Ec z powiadomieniem Komisji Rewizyjnej.

§ 16.
Zebrania Prezydium odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz wg bieżących potrzeb. O terminie i miejscu zebrania Prezydium powiadamia Biuro Sekcji z odpowiednim wyprzedzeniem.
§ 17.
Na wszystkich posiedzeniach organizowanych przez SK El. i Ec. mogą uczestniczyć przedstawiciele Organizacji Związkowych zrzeszonych w Sekcji, a także eksperci i doradcy.
§ 18.
1.    Koszty działalności SK El. i Ec. pokrywane są ze składek członkowskich zgodnie z § 64 ust.1 oraz § 70 Statutu NSZZ „Solidarność”.
2.    Finansowanie działalności Sekcji w zakresie szkoleń, ekspertyz branżowych i innych kosztów odbywa się z funduszu tworzonego z dodatkowej obligatoryjnej składki wpłacanej przez Organizacje Związkowe zrzeszone w Sekcji w wysokości ustalonej przez WZD.
3.    Składka członkowska wpłacana jest na konto Sekcji nie później niż w ostatnim dniu danego półrocza z informacją, za jaki okres jest płacona i jakiej ilości członków dotyczy.
§ 19.
Przyjmowanie i wykluczanie członków zbiorowych (organizacji związkowych) dokonuje Rada Sekcji w drodze Uchwał. Od decyzji Rady przysługuje odwołanie do WZD, którego decyzje są ostateczne.
§ 20.
Postanowienia końcowe:
1.    W przypadku podejmowania decyzji na szczeblu Rady Sekcji, głos decydujący posiadają członkowie Rady, którzy reprezentują swoją branżę.
2.    Wszystkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonane na Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej Elektrowni
i Elektrociepłowni w formie uchwały.
3.    Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Delegatów SK El. i Ec.


Regulamin zatwierdziło XXI Walne Zebranie Delegatów
Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni
                NSZZ „Solidarność”.
 

 
Aktualności | ZTdsBE | Kalendarium | Władze | Struktura | Dokumenty | Archiwum | Kontakt | Poczta